¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?


¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?